Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στα πλαίσια της δραστηριοποίησης μας τηρούμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου η Εταιρεία συμμορφώνεται  με τις επιταγές του Κανονισμού GDPR τελώντας σε άριστη γνώση επί των τεχνικών και τεχνολογικών θεμάτων συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, υλοποιώντας ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης ΓΚΠΔ – GDPR μέσα από μια πολύπλευρη προσέγγιση Πολιτικής  Προστασίας Απορρήτου για την οποία σας ενημερώνουμε παρακάτω.

Η "VOLTAERIONM.I.K.E." λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών , των εργαζομένων και των συνεργατών της και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαρκή συμμόρφωσή  τους με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 • Αντικείμενο

Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας περιγράφει τις πρακτικές μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών σας δεδομένων. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα ειδοποίηση, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την κοινοποίησή τους σε εσάς, είτε μέσω e-email,  είτε με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο η Εταιρεία κρίνει πρόσφορο.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι όροι της συνεργασίας σας με την Εταιρεία διέπονται από ειδικότερους όρους αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

 • Δεδομένα που συλλέγονται 

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας σας με την Εταιρεία μπορούν να συλλεχθούν τα ακόλουθα δεδομένα για εσάς:

 • Όνομα και Επώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας/ Διεύθυνση κατοικίας 
 • ΑριθμόςΦορολογικούΜητρώου /ΔΟΥ
 • ΑΔΤ/ΑΜΚΑ/Αριθμόςμητρώου ΙΚΑ
 • Στοιχεία κάτοχου και αριθμός τραπεζικού λογαριασμού 
 • Επίπεδο εκπαίδευσης 
 • Οικογενειακή κατάσταση

Κάποια από τα ανωτέρω στοιχεία μας είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας. Για παράδειγμα, για την παροχή της υπηρεσίας  ανανέωσης συνδρομών , προώθησης νέων ή συνδυαστικών προϊόντων ή και για την καταγραφή και διαχείριση των παραπόνων σας.

 Άλλα στοιχεία μας χρειάζονται προκειμένου να εξασφαλίζουμε την ομαλή λειτουργία της συμβατικής σχέσης ή της εν γένει συνεργασίας μας. Ανάλογα με το είδος των προσωπικών δεδομένων και τη βάση στην οποία στηριζόμαστε για την επεξεργασία τους, σε περίπτωση που αρνηθείτε να μας παρέχετε τα δεδομένα αυτά, ενδεχομένως να μην είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις ή να εξυπηρετήσουμε την ομαλή λειτουργία της συνεργασίας μας, ενώ σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να μη καθίσταται καν δυνατή η συνέχιση της συνεργασίας. 

 • Πηγές συλλογής των δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κυρίως:

Από εσάς

Η Εταιρεία χρειάζεται να γνωρίζει κάποιες πληροφορίες για εσάς στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας είτε προκειμένου να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντί σας, αλλά και τις υποχρεώσεις της έναντι τρίτων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μοιράζεστε πληροφορίες μαζί μας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

 • Εγγράφως 
 • Hλεκτρονική μορφή

Από άλλες πηγές

Επίσης, λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς και από άλλες πηγές. Στις πηγές αυτές συμπεριλαμβάνονται συνεργαζόμενες εταιρείες εύρεσης προσωπικού ή socialmedia .

Αυτόματα

Προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται αυτόματα περιλαμβάνουν:

 • Φωτογραφικό υλικό από το site της Εταιρείας ή άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , διαφημιστικές καμπάνιες  και άλλα μέσα προβολής εικόνας και ήχου.
 • Σκοποί Επεξεργασίας 

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, που αναφέρονται ανωτέρω, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της και την ομαλή λειτουργία της μεταξύ μας συνεργασίας
 • για προώθηση των υπηρεσιών της και των νέων πακέτων και προϊόντων προσφοράς που συνήθως είναι προς όφελος του πελάτη-συνεργάτη και του εν γένει καταναλωτή 
 • για να διαχειριστεί τα προκύπτοντα ζητήματα και τους κινδύνους της επιχείρησης
 • για φορολογική χρήση, για λόγους τιμολόγησης και έκδοση τιμολογίων - απόδειξης της παροχής των υπηρεσιών της 
 • για την προστασία της φήμης , της περιουσίας της και των εν γένει δικαιωμάτων της
 • για τη  διεκπεραιωτή προληπτική προστασία των δικών σας πνευματικών και εν γένει δικαιωμάτων προσωπικού χαρακτήρα ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων. 

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. 

 

 • Νομική Βάση επεξεργασίας 

Η "VOLTAERIONM.I.K.E." επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως ContactCenter στα πλαίσια υλοποίησης των καταστατικών της σκοπών .Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δυνάμει των οποίων η Εταιρεία επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα των πελατών ,των  εργαζομένων και των συνεργατών της και για την κάθε μία επεξεργασία που εκτελεί η Εταιρεία υφίστανται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9 του Κανονισμού GDPR και την κείμενη εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο(νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια) και κατά τρόπο σύμφωνο με τις Αρχές που διέπουν την εν λόγω επεξεργασία εγγυώμενη την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων (ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα).

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών  υποχρεώσεων της Εταιρείας και για τη διαφύλαξη των οικονομικών συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών  και τη διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας 

Για να είναι δυνατή η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι υμών αλλά και η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων των συνεργατών της Εταιρείας, η νομική βάση στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα των συνεργατών της είναι το άρθρο 6, παρ.1 (β) του ΓΚΠΔ όπου προβλέπεται ότι η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα εφόσον «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος». 

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις έννομες υποχρεώσεις της

Πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, η Εταιρεία πρέπει να συμμορφώνεται και με διάφορες υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ, η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία «είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της με έννομη υποχρέωση της». 

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 (στ) του ΓΚΠΔ η Εταιρεία  μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή «είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Οι ακόλουθες περιπτώσεις που παρατίθενται συνιστούν μια μη εξαντλητική αναφορά των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκονται, ώστε να επιτελούνται με επιτυχία οι εταιρικοί σκοποί: 

 • η προστασία της περιουσίας της Εταιρείας  και η τεκμηρίωση, εξασφάλιση και διεκδίκηση δικαστικών αξιώσεων της Εταιρείας έναντι τρίτων για ζημίες στην περιουσία της
 • η βελτίωση της ποιότητας των συνεργασιών της Εταιρείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών και η απρόσκοπτη και αποτελεσματική επικοινωνία και διάδραση της Εταιρείας με τους συνεργάτες της
 • η θεμελίωση, η άσκηση ή η υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας

Μας  παρέχετε τη ρητή  συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς αρχειοθέτησης προς επιστημονική έρευνα  και για εκπαιδευτικούς και στατιστικούς σκοπούς 

Σε εξαιρετικά περιορισμένες περιπτώσεις και σύμφωνα με τις εγγυήσεις του Άρθρου 89 , μπορεί να αναζητήσουμε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας με θετική ενέργεια (opt-in) πριν να προβούμε σε συγκεκριμένες επεξεργασίες των δεδομένων σας.

 • Χρονικό διάστημα διατήρησης

Η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στις ενότητες 4 και 5, ή για το χρονικό διάστημα που απαιτείται εκ του νόμου ή για την υπεράσπιση της Εταιρείας  έναντι πιθανών δικαστικών ενεργειών για την επιδίωξη απαιτήσεων και το διάστημα αυτό δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 20 έτη.

 • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, cookies  και Ασφάλεια Πληροφοριών

Η εταιρεία δύναται να συμπεριλάβει στην ιστοσελίδα της links (δεσμούς) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους ( websites ) τα οποία δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία μας  για τους Όρους Προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν . 

Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη) για την αναγνώριση του επισκέπτη της ιστοσελίδας της .Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης αυτής σε καμία περίπτωση .

 Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της Εταιρείας, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 • Διαβίβαση σε Τρίτους

Η Εταιρεία δεν προβαίνει με κανένα τρόπο στην διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων  των πελατών, των εργαζομένων ή των συνεργατών της ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

Η Εταιρεία ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συνεργατών της σε:

Τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι εκτελούν για λογαριασμό της Εταιρείας διάφορες λειτουργίες συναφείς με το αντικείμενο δραστηριοποίησης της Εταιρείας μας , (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του χώρου και της ασφάλισης) και σε εξωτερικούς συμβούλους, συνεργάτες, δικηγόρους, λογιστές, ελεγκτές, αλλά και παρόχους τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και συμβούλους ΙΤ. 

Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς: Μπορεί να ανταλλάξουμε δεδομένα με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς/ιδρύματα στα οποία έχετε τραπεζικό λογαριασμό για την διεκπεραίωση πληρωμών.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.

Περαιτέρω η Εταιρεία διαβιβάζει τα στοιχεία σας στο πλαίσιο των κανονιστικών της υποχρεώσεων σε: 

Φορολογικές, ελεγκτικές και άλλες δημόσιες αρχές, όταν θεωρούμε με καλή πίστη ότι ο νόμος  ή άλλη κανονιστική πράξη μας υποχρεώνει να παρέχουμε πρόσβαση ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά

Αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου: Μπορεί να διαθέσουμε τα δεδομένα σας στις Αστυνομικές και άλλες αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστικές - διοικητικές αρχές, εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο ή από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη εκτελεστή πράξη ή νομότυπη εντολή και πάντοτε εφόσον η εν λόγω διαβίβαση είναι σύννομη κα σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Εάν η Εταιρεία συγχωνευθεί ή εξαγορασθεί από άλλη επιχείρηση στο μέλλον, ενδεχομένως προσωπικά σας δεδομένα να κοινωνιολογηθούν, στο πλαίσιο της συγχώνευσης ή της εξαγοράς της Εταιρείας.

 • Σχετικάμε τα Δικαιώματά σας 

Μια από τις βασικές αρχές του ΓΚΠΔ είναι η προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων σε ότι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στο ανωτέρω πλαίσιο σας ενημερώνουμε ότι  έχετε μια σειρά δικαιωμάτων αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία. Ειδικότερα:

 • Δικαίωμα εναντίωσης και μη αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων: το δικαίωμα αυτό σας επιτρέπει να εναντιώνεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σας, κυρίως όταν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας. Εφόσον η επεξεργασία γίνεται για τους σκοπούς εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της, η Εταιρεία θα συμμορφώνεται με την αντίρρησή σας, και θα παύει τη συγκεκριμένη επεξεργασία εκτός εάν η Εταιρεία μπορεί να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας  ή εφόσον η εν λόγω επεξεργασία γίνεται για ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στη βάση της προηγούμενης συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή και η Εταιρεία θα παύσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία είχατε προηγουμένως συναινέσει, εκτός εάν υφίσταται εναλλακτική νομική βάση που να δικαιολογεί τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό, περίπτωση για την οποία θα σας ενημερώσουμε.
 • Δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης και διαγραφής: Μπορείτε να αιτηθείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που η Εταιρεία τηρεί για εσάς, και να ζητήσετε την τροποποίηση, διόρθωση, επικαιροποίηση ή και  διαγραφή των πληροφοριών αυτών. Ενδεχομένως να σας ζητήσουμε συμπληρωματικές πληροφορίες προκειμένου να επεξεργαστούμε το αίτημά σας, ωστόσο εφόσον σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς, η παροχή αυτή θα γίνεται χωρίς κάποια οικονομική σας επιβάρυνση, εκτός εάν το αίτημά σας είναι «προδήλως αβάσιμο ή καταχρηστικό». Εάν αιτηθείτε περαιτέρω αντίγραφα των πληροφοριών αυτών από εμάς μπορεί να σας επιβαρύνουμε με ένα εύλογο διοικητικό κόστος. Εφόσον έχουμε νόμιμο δικαίωμα να αρνηθούμε το αίτημά σας, σε περίπτωση τέτοιας άρνησης, θα σας ενημερώνουμε για τους συγκεκριμένους λόγους της εν λόγω άρνησης. 
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να «αποκλείσετε» ή να καταργήσετε την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας αλλά δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή γίνεται με τη συγκατάθεση σας, ή η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη είτε για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων της Εταιρείας, είτε για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Διατηρούμε  καταλόγους με άτομα που έχουν ζητήσει να «αποκλειστεί» η περαιτέρω χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για να βεβαιωθούμε ότι ο περιορισμός θα γίνει σεβαστός στο μέλλον.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς σε οποιονδήποτε τρίτο. Για την εξυπηρέτηση του δικαιώματός σας αυτού θα σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εναλλακτικά μπορούμε να αποστείλουμε και απευθείας τα δεδομένα για λογαριασμό σας. Το δικαίωμα στη φορητότητα ισχύει για (α) δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα (δηλ. χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση), (β) για προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς (γ) για προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στη βάση της συγκατάθεσής σας ή  η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στις αρμόδιες αρχές: Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής, η οποία για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που τα δεδομένα σας έχουν υποστεί μη σύννομη επεξεργασία  και επισημαίνεται δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσης που δίδεται με το παρόν (σε αυτή την περίπτωση δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην παρούσα συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της ).

Τέλος , σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία σας είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών επεξεργασίας . Πιθανή άρνησή σας  ενδεχομένως να δυσχεράνει ή να καταστήσει πλήρως αδύνατη την εκπλήρωση των ως άνω αναφερόμενων σκοπών που επιδιώκετε και επιθυμείτε.

Στοιχεία της Εταιρείας

 

VOLTAERIONM.I.K.E.

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:

149087401000

Α.Φ.Μ.:

801100072

Διεύθυνση:

ΓΟΥΝΑΡΗ 216, ΓΛΥΦΑΔΑ16674

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:

Έξαρχος Χαράλαμπος

Τηλ./e-mail:

+30 6944923027/ bexarchos@voltaerion.gr

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Ειδοποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου στα στοιχεία του Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων της VOLTAERIONM.I.K.E.κ.Έξαρχος Χαράλαμπος ή με e- mail: bexarchos@voltaerion.gr

 

Ορισμοί

«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων  ( "ΓΚΠΔ"-GDPR)» – κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έχει τεθεί  σε εφαρμογή από τις 25 Μάϊου 2018, και κάθε αναφορά σε αυτών θα πρέπει να ερμηνεύεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την εθνική εφαρμοστική νομοθεσία. 

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»: είναι προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχουν πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την φυσική και πνευματική υγεία, γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, και πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Λόγω της φύσης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η νομοθεσία είναι πολύ πιο αυστηρή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας. Η Εταιρεία επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με το νόμο.

«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία. 

«περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

 «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 2120003014
09.00-17.00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ισχύει αστική χρέωση)
© 2024 | All Rights Reserved | Powered by PROTOCOL